Клуб "Медия и реклама" IX г клас, МГ. "К. Величков" гр. Пазарджик

 
А сега сериозно:

Какво е омбудсманът?
   Омбудсманът е застъпник за правата на хората и пазител на обществения интерес. Той е висш и независим конституционен орган, който се избира от Народното събрание за срок от пет години. Омбудсманът е независим в своята дейност и се подчинява само на Конституцията, законите и международните договори, ратифицирани и влезли в сила за Република България.

По какви въпроси омбудсманът не може да се намеси?
Омбудсманът не разглежда жалби и сигнали, които се отнасят до:

- работата на Народното събрание, президента, Конституционния съд, Висшия съдебен съвет и Сметната палата;

- осъществяването на правораздаване от съдебната власт - съд, прокуратура и следствие, когато има влязло в сила съдебно решение, акт на прокуратурата или следствието; или пък по съществото на висящи съдебни или досъдебни производства;

- частни взаимоотношения между граждани - например междусъседски или роднински конфликти и спорове;

- спорове между граждани и частни фирми, кооперации, банки и пр.

- не се допускат до разглеждане и жалби и сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години или са анонимни."

Как мога да се обърна към омбудсмана?

   Жалбите и сигналите до омбудсмана са в напълно свободна форма, стига разбираемо да са изложени оплакванията и да са посочени правата, които са нарушени.
Гражданите могат да се обръщат към омбудсмана по следните начини:


- Лично, в неговата приемна в гр. София, ул. "Дж. Вашингтон" № 22;


- По пощата на адрес София 1000, ул. "Дж.Вашингтон" № 22;


- По телефона на номер 02/8106 955 или 02/9809 510;


- По факса на номер 02/8106 963;


- По електронната поща на адрес

По какви въпроси може да ми помогне омбудсманът?

   Омбудсманът се застъпва с предвидените в Закона за омбудсмана средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги.

Може ли омбудсманът да отмени административен акт или съдебно решение?

   Омбудсманът няма правомощия да отменя административни актове.
   Неговата задача е чрез силата на аргументите и справедливото обществено мнение да убеди един административен орган да поправи своята лоша администрация, да отмени свои актове, с които накърнява правата на хората.

   Омбудсманът не може да представлява гражданите пред съда и да води съдебни дела от тяхно име.

Кой може да се обръща към омбудсмана?

   Всеки гражданин (български или чуждестранен) може да се обърне към омбудсмана с жалба или сигнал срещу работата на:

- държавните и общинските органи и техните администрации;

- лицата, които предоставят обществени услуги, като например топлофикационни, електроснабдителни, телекомуникационни, ВиК услуги, образование, здравеопазване и др.;

- администрацията на съдебната власт - например, когато неоправдано се бавят и не се решават с години съдебни производства.


Европейски омбудсман

Институцията на Европейския омбудсман е създадена чрез Договора от Маастрихт през 1992 г. Първият Европейски омбудсман е избран от Европейския парламент през 1995 г.

   Европейският омбудсман разследва и докладва случаи на лоша администрация в институциите и органите на Европейската общност, като например в Европейската комисия, в Съвета на Европейския съюз и в Европейския парламент. Единствено Европейският съд и Съдът от първа инстанция при изпълнение на своите юридически функции не попадат под юрисдикцията на омбудсмана. Обикновено омбудсманът провежда разследване на основата на постъпили жалби, но също така може да започне разследване по собствена инициатива.

   Всеки гражданин на Съюза или всяко физическо или юридическо лице с постоянно местопребиваване или с регистриран офис в държава членка на ЕС може да внесе жалба до омбудсмана с писмо, чрез факс или с електронна поща.

   Омбудсманът има широки права за провеждане на разследване. Институциите и органите на Общността са задължени да го снабдяват с информацията, която той изисква, и да му дават достъп до материалите, свързани с разследването. Държавите членки също така следва да го снабдяват с информация, която би могла да помогне за изясняване на случаи на лоша администрация от страна на институциите и органите на Общността.

   Ако случаят не е разрешен задоволително в хода на разследването, омбудсманът може да се опита да намери добронамерено решение, което да коригира случая на лоша администрация и да бъде задоволително за жалбоподателя. Ако опитът за помирение се провали, омбудсманът може да направи предложения за решаване на случая. Ако съответната институция не приеме неговите препоръки, омбудсманът може да изготви специален доклад по въпроса до Европейския парламент.

   Голяма част от жалбите, внесени при Европейския омбудсман, касаят административни закъснения, липса на прозрачност или отказ за даване на достъп до информация. Някои касаят трудовите отношения между институциите и техните служители, попълването на личния състав, както и провеждането на конкурси. Други жалби са свързани с договорните отношения между институциите и частни фирми, например в случаите на внезапно прекратяване на договор.

   Бюрото на омбудсмана предоставя на разположение брошура озаглавена "Как може да Ви помогне Европейският омбудсман", в която се съдържа формуляр за подаване на жалба. Всяка година омбудсманът представя пред Европейския парламент своя годишен доклад, който се превежда на всички официални езици на Съюза. Омбудсманът притежава също така интернет страница, която предоставя детайлирана и актуализирана информация за неговата дейност. Освен това омбудсманът предприема официални посещения във всички страни членки, където има възможност да представи работата си пряко пред гражданите.


Информация за контакт:

The European Ombudsman
Адрес: 1, avenue du President Robert Schuman, B.P. 403, F-67001 Strasbourg Cedex, France
Телефон: + 33 (0) 3 88 17 23 13
Факс: + 33 (0) 3 88 17 90 62
Електронна поща: euro-ombudsman@europarl.eu.int
Интернет: http://www.ombudsman.europa.eu


Обществен посредник на община Пазарджик
   На 22 декември 2005 г., след продължил повече от една година избор за обществен посредник на Община Пазарджик и три пъти провеждана процедура, Общински съвет - Пазарджик, на основание чл. 21а от ЗМСМА, избра Иван Димитров за първи обществен посредник на община Пазарджик. С 32 гласа "за", трима - "против" и трима - "въздържали се", общинските съветници постигнаха квалифицирано мнозинство и така Община Пазарджик стана 11-та община в България, която има избран обществен посредник.


Информация за контакт:

Иван Василев Димитров
Обществен посредник на община Пазарджик
Адрес: Пазарджик 4400, бул. "България" № 2, ет. 3, стая 305
Телефон: 034/40 22 19
Факс: 034/44 14 00
Електронна поща: ombudsman_pz@abv.bg; ombudsman@pazardjik.bgИван Василев Димитров
Обществен посредник на община Пазарджик

   Иван Димитров е роден на 18.07.1951 г. в с. Синитево, община Пазарджик.

   Завършил е Техникум по дървообработване и вътрешна архитектура в гр. Пловдив и ВФСИ "Димитър Ценов" - гр. Свищов, специалност "Счетоводство и контрол" - магистър.

   Семеен. Баща на една дъщеря и един син.

   В периода 1973 - 1986 г. работи в Мебелен магазин в гр. Пазарджик и СД "Търговия на дребно", като техник - консултант и стоковед. От 1986 г. до 1991 г. е комплексен управител на "Мебелна къща" - Пазарджик.

   В периода 1991 - 2001 г. създава и налага собствена фирма за проектиране, производство и търговия на мебели с марката "Ванко В".

   От 22.08.2001 до 01.09.2005 е Областен управител на област с административен център Пазарджик.

   От 22 декември 2005 г. е Обществен посредник на Община Пазарджик - първият избран от Общински съвет - Пазарджик.
Без майтап!

   Разгледайте внимателно трите снимки! Не, не ви се мрежи погледа! Горкият бъдещ лекар или стоматолог е получил на теста си "слаб /1,83/". Ама даже учителят му е дал малко, защото оценката е била 1,73 и после, вероятно от съжаление е завишена с цяла десета!
Без коментар!
 
Училищен онбудсман 2010 | МГ "К. Величков" - САЙТ | Version 1.0.10

НАЧАЛО | НОВИНИ | СЕРИОЗНО! | СМЯХ? | ЗА НАС | КЪМ МГПЗ

 
Поле за реклама
Брой 1
Май 2010